กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

กฏกระทรวงกำหนดพัสดุและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ