กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
นักวิขาการศึกษา ปก./ชก.
นางนภสร สุขเลิศกิจ
ครู คศ.1
นางสาวเจนจิรา แป๊ะเส็ง
ครู คศ.1
น.ส.ภัทรวดี บุญคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สร้อยฟ้า แสนอภัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายนฤนาท คำคงศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์กองการศึกษา