กองคลัง

นางสาวสุภาพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภาขวัญ เชิงคีรี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศุภิสรา ถาวรทัศน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี พุ่มเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายศิริชัย บุรุษเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเหมวรรณ ถ้ำหิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
นางวรรณา ไชยโชติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิรพรรณ สอนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี