กองคลัง‏

นางสาวสุภาพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภาขวัญ เชิงคีรี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศุภิสรา ถาวรทัศน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี พุ่มเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวเหมวรรณ ถ้ำหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายศิริชัย บุรุษเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรรณา ไชยโชติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้