กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุมาลี แก้วไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ่าสิบตรีเอกชัย บุญงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน