กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุมาลี แก้วไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ่าสิบตรีเอกชัย บุญงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศรนาท ไทยแท้
พนักงานขับรถยนต์กองสาธารณสุข
นายจำเนียร รื่นเลิศ
พนักงานขับรถยนต์กองสาธารณสุข
นายธรรมนูญ ท่าศาลา
คนงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย น้อยตง
คนงานประจำรถขยะ
นายพิเชษฐ์ เสนาะพิณ
คนงานประจำรถขยะ
นายประสิทธิ์ ปั้นก้อน
คนงานประจำรถขยะ