ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 72/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่  25 เมษายน  2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน  2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้