ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 67/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา  11.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้