ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 748/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้