ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเจ้าแม่หนองรีเชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 248/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเจ้าแม่หนองรีเชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว