ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางก่อสร้างในครั้งนี้ 3,213,640.77 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสะตางค์) และมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,072,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้