รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ 2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีคัดเลือก

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ 2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,213,640.77 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้