ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 498/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงกาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 27 กันยายน 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว