ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง จำนวน 10 ต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 587/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 21 กันยายน 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว