ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกมลปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 363/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกมลปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ