ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 364/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชล ถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว