ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 586/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท ป๊อกกะเป้ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ