ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,482.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางก่อสร้างในครั้งนี้ 7,871,677.28 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสะตางค์) และมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,050,000.00 บาท (หกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้