ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ ที่ 8,9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ ที่ 8,9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 6,280 ตารางเมตร ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางก่อสร้างในครั้งนี้ 4,041,551.05 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) และมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,634,000.00 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้