ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 สายบ้านนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 23/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 สายบ้านนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ