ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 4 ต่อจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่เต็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 109/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 4 ต่อจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่เต็ก ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรางค์สามยอดก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว