ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูป

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 110/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูปตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว