สรุปผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 บริเวณริมถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 บริเวณริมถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น จึงขอรายงานผลกาพิจารณาจัดจ้างดังกล่าว โดยผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ปรางค์สามยอดก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,079,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้