ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 สายบ้านป้าต่อมถึงศาลาแดง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่6/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 สายบ้านป้าต่อมถึงศาลาแดง ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรางค์สามยอดก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ