ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์เก้าต้น

เนื่องจากกองช่างได้จรวจพบว่ารูปแบบแปลนในการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้นไม่ครบถ้วนหากดำเนินการก่อสร้างตามแบบเดิมที่ประกาศไปนั้นอาจทำให้รูปแบบการก่อสร้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เอกสารแนบ