สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น จึงขอรายงานผลกาพิจารณาจัดจ้างดังกล่าว โดยผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรางค์สามยอดก่อสรา้ง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 959,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้