ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายหม้อแกง จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 465/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายหม้อแกง จำนวน 10 ต้น สายบ้านป้าต่อมถึงศาลาแดง ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย บริษัท พี.เค.เค เทดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว