ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 389/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว