ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 สายแยก ลบ 4021 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,280 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 388/2565 ลงวันที่ 19 พษภาคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 สายแยก ลบ 4021 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,280 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว