ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 7/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ่นส่วนจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ