ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 468/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงกาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรางค์สามยอดก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว