ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 115/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัดป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว