ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ลบ.4021 ถึงบ้านคลองตาปิ่น รหัสสายทาง ลบ.ถ. 91-003 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น  ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ลบ.4021 ถึงบ้านคลองตาปิ่น รหัสสายทาง ลบ.ถ. 91-003 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,454,064.92 บาท แต่มีงบประมาณในการจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,419,500.00 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้