ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยถ้ำเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 119/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยถ้ำเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ