รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 ผลปรากฏว่า เดือนตุลาคม ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้