สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566