ประกาศแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้