โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย ในการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นวิทยากรบรรยาย โดยหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการทำผิดวินัย บทลงโทษ จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริต