การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้