การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลโพธิ์้เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดทำให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัยต่อพนักงานส่วนตำบลดังต่อไปนี้

  1. มีการจัดทำ 5 ส. ภายในสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน

2. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมต่อภาระงาน เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร