แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (กรณีหัวหน้าสำนักปลัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้) รายละเอียดคำสั่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ