แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (กรณีผู้อำนวยการกองคลังไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้) รายละเอียดคำสั่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ