การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (กรณีผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้) รายละเอียดคำสั่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ