การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กรณีผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้) รายละเอียดคำสั่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ