แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

(กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้) รายละเอียดคำสั่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ