การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้