การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้