กิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน