การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กาบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 ในประเด็นการมอบนโยบบาย No Gift Policy ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยท่านนายกอบต.ฯ คาดหวังให้การประชุมในครั้งนี้จะช่วยยกระดับและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป