ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านสัญจรในครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมประชาคมด้วย