การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อม สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 87/2565 จากทั้งภาคประชาชนและ ภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบ รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน

เอกสารแนบ